ติดต่อวัด
  • วัดป่าหาดนางแก้ว คลองปิรู  หมู่ 1 ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี  โทร. ๐๘๙๗๖๔๐๘๑๕  
  •  E mail watpahadnangkaew@hotmail.com