ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของวัดป่าหาดนางแก้ว

            วัดป่าหาดนางแก้ว ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑ บ.คลองปีรู ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

            เดิมสร้างเป็นสำนักสงฆ์ใช้ชื่อว่า สำนักสงฆ์ป่าหาดนางแก้ว ตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.๒๕๓๒ โดยมี   ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินให้สร้างสำนักสงฆ์ดังนี้

๑.    นายสุทน  นางเสงี่ยม  จันทร์ดี

๒.  นางเล็ก  โตด้วง

๓.   แม่ชีทองสุข  นกพานิช  (ร่วมบริจาคสมทบ)

ต่อมาทางสำนักสงฆ์ได้มีการพัฒนาสร้างเสนาสนะขึ้นตลอดจนศาลาการเปรียญ เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ และมีพี่น้องประชาชน มาทำบุญที่สำนักสงฆ์เป็นจำนวนมาก และทางสำนักสงฆ์ได้รับอนุเคราะห์จาก พระครูประกาศสมาธิคุณ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณประสิทธิ์ เจ้าคณะแขวงคันนายาว เขตลาดพร้าว -บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร รับสำนักสงฆ์แห่งนี้ไว้เป็นสาขาของวัดสุวรรณประสิทธิ์      จากนั้นพระครูประกาศสมาธิคุณ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๓ ได้มีการก่อสร้างอุโบสถขึ้นมีเจ้าภาพอุปถัมภ์ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้
                            ๑.   นายพิชัย             นางอาภาพรรณ         กนิษฐานนท์

๒.  นายช้อย              นางชุ่ม               ประสงค์ดี

๓.  นายพงศกร         คุณหญิงพรผจง     เลาหวิเชียร

๔.  นายบุญเสริม      นางวิรัตน์                 คุ้มพวงเพชร

๕.  นายสิทธิชัย        นางลำภู            มาลัยรัตน์
ตระกูลสุขโภชน์ ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราและสาธุชนทั่วไปที่ไม่สามารถกล่าวนามได้

 เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ นายกุศล จันทร์ดี   ซึ่งเป็นบุตรของนายสุทน นางเสงี่ยม จันทร์ดี ได้ทำหนังสือถึงนายอำเภอกบินทร์บุรี เพื่อขออนุญาตให้นายกุศล จันทร์ดี   เป็นผู้สร้างวัดและตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และมหาเถรสมาคม อนุญาตให้นายกุศล จันทร์ดี   เป็นผู้สร้างวัดและต่อมาปีพ.ศ. ๒๕๔๖ ได้สร้างเสนาสนะขึ้นพอสมควรเป็นที่พำนักของพระภิกษุสงฆ์ได้แล้ว อาศัยความตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ ออกตามความ ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงประกาศให้ตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนามีนามว่า  วัดป่าหาดนางแก้ว ตามประกาศลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖    ลงนามโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี โดยมี  พระอธิการเดช   จิตฺตกาโร เป็นเจ้าอาวาส เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมา ตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯอนุญาต ให้วัดตามลำดับที่ ๔๘ ที่มีชื่อในท้ายบัญชีประกาศนี้ได้รับรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตามเขตที่กำหนดไว้นั้นให้ นายอำเภอท้องที่ปักหมายเขตให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ ผู้รับสนองพระราชโองการคือนายจาตุรนต์ ฉายแสงรองนายกรัฐมนตรี วันนี้ทางคณะกรรมการวัดและคณะสงฆ์ของวัดได้เห็นพร้องต้องกันว่าสมควรจัด งานผูกพัทธสีมา-ปิดทองลูกนิมิตขึ้นโดยกำหนดงานตั้งแต่วันที่๑๗๒๕กุมภาพันธ์พ.ศ.๒๕๕๐วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้

๑.    เพื่อประกอบพิธีผูกพัทธสีมาให้ถูกต้องตามพระวินัย

๒.  เพื่อรักษาศรัทธาปสาทะของพุทธศาสนิกชน

๓.   เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมทำบุญกุศลอีกทางหนึ่ง

๔.   เพื่อหารายได้ไว้สำหรับบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดที่ยังค้างอยู่ให้สำเร็จต่อไป

๕.   เพื่อหารายได้บำรุงอารามและการศึกษาสังเคราะห์

๖.    เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนนิธิวิปัสสนาจารย์

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว กระผมขออนุญาตท่านประธานในพิธีได้ให้เกียรตแนะแนวทางการปฏิบัติของวัดพร้อมทั้งกล่าวเปิดงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตของวัดต่อไป